Alienacja Rodzicielska

Wyjaśniamy tutaj kwestię nazewnictwa pojęcia alienacji. Zapraszamy!

Alienacja Rodzicielska - Wyobcowanie jednego z rodziców z życia dziecka przez celową izolacje - brak kontaktów w dostatecznej ilości i jakości

Alienacja Rodzicielska – Wyobcowanie dziecka od jednego lub dwóch rodziców. Celowe, notoryczne działania mające na celu zaburzenie więzi z dzieckiem lub całkowity rozpad więzi. Alienacja rodzicielska to proces, w którym dziecko doświadcza oddalenia emocjonalnego od jednego z rodziców z powodu działań drugiego rodzica lub osób trzecich, które wpływają na relacje między rodzicem a dzieckiem. Może to być spowodowane na przykład rozwodem, separacją, konfliktami rodziców, manipulacją emocjonalną, oskarżeniami o przemoc domową lub nadużycia.

Osoby dotknięte alienacją rodzicielską mogą szukać pomocy na różnych poziomach i w różnych miejscach. Oto kilka sugestii:

 1. Poradnia psychologiczna lub psychiatryczna – psychoterapia może pomóc dziecku lub dorosłej osobie w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i behawioralnymi wynikającymi z alienacji rodzicielskiej.

 2. Adwokat lub mediator – jeśli sytuacja jest związana z konfliktem rodziców o dziecko, warto skonsultować się z adwokatem lub mediatorem, który pomoże znaleźć rozwiązanie konfliktu.

 3. Grupy wsparcia – grupy wsparcia dla rodziców lub dzieci dotkniętych alienacją rodzicielską mogą być cennym źródłem wsparcia emocjonalnego i porad.

 4. Książki i artykuły – liczne książki i artykuły na temat alienacji rodzicielskiej oferują wiedzę i porady dla rodziców, dzieci i osób zainteresowanych tematem.

 5. Organizacje pozarządowe – istnieją organizacje pozarządowe, które zajmują się problemem alienacji rodzicielskiej i oferują pomoc dla rodzin dotkniętych tym problemem.

 6. Specjalistyczne kliniki – istnieją również specjalistyczne kliniki, które specjalizują się w diagnozowaniu i leczeniu skutków alienacji rodzicielskiej.

Należy pamiętać, że każda sytuacja jest inna, dlatego warto szukać pomocy w miejscach, które najlepiej odpowiadają na potrzeby i wymagania konkretnej sytuacji.

Środowiska feministyczne podnoszą tezy o tym, że Alienacja Rodzicielska nie istnieje. Zdaniem tych środowisk jest to termin wymyślony aby ” gnębić mamy”  jednocześnie podnoszą postulaty przeciw alienacji mam. Alienacja Rodzicielska jest pojęciem naukowym i doczekała się wielu opracowań – pełną listę znajdziesz na naszych stronach www.

Strajk Ojców powstał po to aby zmienić sytuację naszych dzieci, ograniczyć zjawisko alienacji rodzicielskiej i wszystkie czynni, które ją wspierają. 

Alienacja rodzicielska może powodować szkody dla dzieci na wielu poziomach, zarówno emocjonalnych, jak i behawioralnych. Oto kilka przykładów:

 1. Problemy emocjonalne: dzieci, które doświadczają alienacji rodzicielskiej, często doświadczają silnego lęku, niepokoju, gniewu i złości. Mogą także czuć się winne, nieadekwatne i niesłyszane, a to wszystko może prowadzić do depresji i innych problemów emocjonalnych.

 2. Problemy związane z tożsamością: dziecko, które zostaje wyizolowane od jednego z rodziców, może mieć trudności z rozwojem tożsamości. Zmniejszenie kontaktu z jednym z rodziców może wpłynąć na postrzeganie dziecka siebie samego i związków z innymi ludźmi.

 3. Trudności w nawiązywaniu relacji: dzieci, które doświadczają alienacji rodzicielskiej, mogą mieć trudności w nawiązywaniu trwałych, zdrowych relacji z innymi ludźmi, w tym z rówieśnikami.

 4. Trudności w szkole: alienacja rodzicielska może wpłynąć na wyniki szkolne dziecka, ponieważ dziecko może być zbyt zaniepokojone, by skupić się na nauce, lub może brakować mu wsparcia emocjonalnego i motywacji.

 5. Problemy z zachowaniem: dzieci, które doświadczają alienacji rodzicielskiej, mogą wykazywać trudne zachowania, takie jak agresja, nieposłuszeństwo, kłamstwa czy kradzieże. W niektórych przypadkach, dziecko może być również wykorzystywane jako narzędzie do manipulacji i szantażu w konfliktach między rodzicami.

Wszystkie te problemy mogą mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka i jego zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie w przyszłości. Dlatego ważne jest, aby zrobić wszystko, co możliwe, aby pomóc dziecku przezwyciężyć alienację rodzicielską i odbudować zdrowe relacje z oboma rodzicami.

 

Do czynników sprzyjających Alienację Rodzicielską należą:

 1. Złe prawo
 2. Opieszałość sądów rodzinnych
 3. Dyskryminacja Ojców w sądach, ozss, mopsa nawet w gabinetach psychologów i biegłych 
 4. Jawna stronniczość sądów 
 5. Brak zrozumienia dla opinii publicznej 
 6. 1200 innych czynników…

W naszym kraju istnieje wiele organizacji i społeczności do walski z Alienacją Rodzicielską 

Istnieją przesłanki do wniosków, że to głównie mamy są stroną utrudniającą kontakty, gdyż z natury to przy mamie pozostaje dziecko po narodzinach. Jedna są przypadki kiedy to ojciec jest stroną, która uniemożliwia kontakty. Jesteśmy na etapie pozyskania danych statystycznych. Jednak informujemy, że znajdujesz się na stronie Strajk Ojców i weszłaś tu dobrowolnie – Nie denerwuj się 🙂 

Zamieścimy niebawem przykładowe historię Ojców Alienowanych pod zmienionymi imionami. W każdym przypadku jednak, na prośbę Sądu możemy udostępnić odpowiednim organom sygnatury i prawdziwe dane. – Historie Ojców 

Walka z alienacją rodzicielską ( Published by Petycja.eu on 13 maja 2023)

Przemoc alienacji rodzicielskiej to plaga, która niczym choroba toczy cały nasz kraj. Ilustrują to dane uzyskane z policyjnego systemu dowodzenia dotyczące zarejestrowanych zgłoszeń uniemożliwiania i utrudniania kontaktu z dzieckiem. Są to tylko zarejestrowane zgłoszenia – nigdzie nie zgłoszonych przypadków jest wielokrotnie więcej…

W dniu 27 marca 2019 roku w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji (nr 179), Główny specjalista w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, sędzia Aneta Matosek-Kozdój, próbując przekonać, że problem alienacji rodzicielskiej jest „marginalny” – powiedziała, cyt.:

„W 2018 r. do sądów wpłynęło 4417 spraw o wykonywanie kontaktów z małoletnim, z czego 353 uwzględniono w części lub w całości, 538 oddalono, wniosek został oddalony w 599 sprawach a 1372 sprawy zostały zwrócone. (…) W 2018 r. orzeczeń, w których zagrożono osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje, nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej było 631, a orzeczeń, w których nakazano osobom zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej było 215.”

Wystarczy uważnie spojrzeć na te dane aby dostrzec coś dziwnego. Na 4417 spraw tylko 215 zakończyło się wydaniem nakazu zapłaty za izolowanie dziecka od rodzica! To przecież statystyczny dowód na nieskuteczność istniejącej procedury cywilnej przeciwdziałającej przemocy alienacji rodzicielskiej.

Jednak to nie wszystko. Aby uświadomić wszystkim skalę problemu przemocy alienacji rodzicielskiej zwróciliśmy się do policji z pytaniem o ilość zgłoszeń uniemożliwienia lub utrudnienia kontaktu z dzieckiem. Z informacji udzielonych przez 267 jednostki policji (na ok. 1000 wszystkich w kraju) wynika, że w pierwszym kwartale 2019 roku zarejestrowano w nich 4258 zgłoszeń uniemożliwienia lub utrudnienia kontaktu z dzieckiem, co daje szacunkową ilość 17 032 zgłoszeń w ciągu całego roku. Przy uwzględnieniu pozostałych jednostek policji szacunkowa ilość takich zgłoszeń w całym kraju wyniesie 63790!!!

Proszę wziąć pod uwagę, że takie zgłoszenia nie zawsze są rejestrowane. Często dyżurni policjanci pouczają zgłaszającego, że powinien udać się do sądu i nie rejestrują zgłoszenia w systemie SWD. Zgłoszenia na nr 112 przepadają bez śladu. Najczęściej uniemożliwienia lub utrudnienia kontaktu z dzieckiem nigdzie nie są zgłaszane przez sfrustrowanych, zmęczonych i zniechęconych rodziców, którzy wątpią w sens wykonywania czynności, które nie przynoszą żadnego skutku, bo policja i prokuratura bagatelizuje takie sygnały a sąd rodzinny zazwyczaj jest bezczynny. Zatem należy przyjąć, że tych przypadków jest jeszcze dużo, dużo więcej niż wyżej oszacowano.

Wracając do danych, które przytoczyła sędzia Aneta Matosek-Kozdój trzeba zwrócić uwagę na przepaść jaka jest pomiędzy ilością orzeczeń sądu w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za nie wykonywanie orzeczenia (215) a szacunkową ilością zgłoszeń uniemożliwienia lub utrudnienia kontaktu z dzieckiem (63790). To dobitnie pokazuje, że rozstrzygnięcia sądowe to jedynie wierzchołek potężnej góry lodowej – niewielka ujawniona w statystykach sądowych część cierpienia alienowanych dzieci i rodziców, którego do tej pory nikt nie próbował nawet zauważyć ani tym bardziej naprawić.

 • orzeczenia o ukaraniu za uniemożliwianie lub utrudniania kontaktu z dzieckiem – 215 [1]
 • orzeczenia o zagrożeniu ukaraniem za uniemożliwianie lub utrudniania kontaktu z dzieckiem – 631 [1]
 • złożone wnioski o tzw. egzekucję kontaktów z dzieckiem – 4417 [1]
 • zgłoszenia uniemożliwiania lub utrudniania kontaktu z dzieckiem zarejestrowane w policyjnym systemie SWD – 63790 [2]
 • przypadki uniemożliwiania lub utrudniania kontaktu z dzieckiem zgłoszone na policji ale nie zarejestrowane przez dyżurnego w SWD – BRAK DANYCH
 • nigdzie nie zgłoszone przypadki alienacji rodzicielskiej – BRAK DANYCH

[1] – dane ze sprawozdań MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich;
[2] – szacunkowa ilość na podstawie danych przekazanych przez 267 jednostki policji, na ok. 1000 w całym kraju;

Jak widać wyżej aktualnie obowiązująca procedura cywilna jest całkowicie nieskuteczna i niewydajna. Nie gwarantuje ona dziecku i rodzicowi (najczęściej ojcu) realizacji prawa do prowadzenia życia rodzinnego, utrzymania wzajemnych więzi i kontaktu z dzieckiem. Warto dodać, że każda zmiana postanowienia o kontaktach stwarza przesłankę do umorzenia postępowania o wykonanie kontaktów zarówno na etapie zagrożenia ukaraniem jak i ukarania – co jest skrzętnie wykorzystywane przez rodzica dopuszczającego się przemocy alienacji rodzicielskiej, często instruowanego w tej materii przez profesjonalnych pełnomocników lub innych doradców. Dlatego bardzo Państwa prosimy o poparcie Senackiego projektu (druk 63), który zakłada jasne, proste i klarowne rozwiązania problemu przemocy alienacji rodzicielskiej.

Co ważne – projekt senacki przewiduje zmniejszenie skali problemu również poprzez pozytywne regulacje – wprowadzenie priorytetu opieki naprzemiennej w rozstrzygnięciach sądowych. Im więcej opieki naprzemiennej w rozstrzygnięciach sądowych kosztem orzeczeń o tzw. „kontaktach” tym lepiej dla dzieci i rodziców bowiem patologia alienacji rodzicielskiej jest pokłosiem archaicznych orzeczeń sądowych o tzw. „kontaktach”.

Uprzejmie Państwa prosimy o poparcie senackiego projektu ustawy – druk nr 63 i głosowanie za przyjęciem projektu na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Podpisz petycje:

https://petycja.eu/17107/prawdziwa-skala-przemocy-alienacji-rodzicielskiej/

Przewiń na górę